1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИГорска сертификация
Горска сертификация

Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Списък на дървеснине и недървесни горски продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС Арамлиец
Резюме на анализ на извършения мониторинг през 2020 г
Информация по подотдели и местности на планираното ползване през 2021 г.
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДЛС Арамлиец" през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДЛС Арамлиец
Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Арамлиец
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяне от ТП ДЛС Арамлиец
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС Арамлиец
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДЛС Арамлиец“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2019 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности ТП ДЛС АРАМЛИЕЦ
Политика на ТП ДЛС Арамлиецсрещу корупцията и сродни на нея явления